REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://roltex.info.pl dla klientów dokonujących zakupu na terenie Polski w walucie polski złoty.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep internetowy P.W. ROLTEX działający pod adresem https://roltex.info.pl , za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu („Towar/y”), prowadzony jest przez P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo, NIP 7642523996.

2. Prezentowane na stronie internetowej https://roltex.info.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego P.W. ROLTEX.

3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są : – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz P.W. ROLTEX („Strony”). Przez „Klienta” rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez https://roltex.info.pl

4. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu P.W. ROLTEX, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy, (dla klientów dokonujących zakupu w walucie Euro).

5. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski.

II. TOWAR. CENA. KOSZTY

1. P.W. ROLTEX zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie Internetowej Sklepu https://roltex.info.pl przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), P.W. ROLTEX zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej P.W. ROLTEX przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu P.W. ROLTEX podawane są w złotych polskich i są cenami netto, bez podatku (VAT).

4. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie P.W. ROLTEX zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Wartość transportu jest wyceniana indywidualnie.

5. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie P.W. ROLTEX.

6. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie. Sklep dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne , a także aby opis Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Kolor rzeczywisty prezentowanych produktów może jednak różnić się w zależności od ustawień monitora.

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

2. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo, nr. rachunku bankowego: 36 1050 1520 1000 0023 0340 8351 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię kupującego.

3. P.W. ROLTEX wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. P.W. ROLTEX oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

4. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru dostarczanego przez kuriera, towar jest wysyłany niezwłocznie po przygotowaniu zamówionych produktów.

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie P.W. ROLTEX uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

5. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością P.W. ROLTEX.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu P.W. ROLTEX

(https://roltex.info.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. potwierdzenia złożonego zamówienia;

d. płatności za zamówienie.

2. W ramach Sklepu P.W. ROLTEX zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;

b. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta P.W. ROLTEX staje się wiążąca; a także

c. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a P.W. ROLTEX została zawarta umowa sprzedaży Towarów.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, P.W. ROLTEX prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia wraz z jego numerem.

5. Za zgodą P.W. ROLTEX, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem P.W. ROLTEX telefonicznie pod nr tel. 600979433 lub mailem na adres: roltex@cil.pl

6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez P.W. ROLTEX, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

7. Potwierdzenie dokonania zakupu w formie paragonu lub faktury Vat zostanie dołączone do wysłanego towaru i jest ono podstawą do zgłoszenia ewentualnych niezgodności, reklamacji lub zwrotu.

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. P.W. ROLTEX zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni od dnia przyjęcia przez sklep P.W. ROLTEX zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez P.W. ROLTEX od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry; jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez P.W. ROLTEX od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) – w przypadku płatności z góry.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich DPD, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. P.W. ROLTEX nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. W przypadku dostawy zamówienia na adres Kupującego, do Produktów zostanie dołączony odpowiedni dokument potwierdzający dokonanie zakupu. (Faktura Vat lub paragon).

4. W przypadku odbioru osobistego dokument potwierdzający dokonanie zakupu (Faktura Vat lub paragon) zostanie wydany odbierającemu wraz z towarem.

5. Nabywca może wybrać jedną z opcji dostawy Produktów:

> Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo

> Przesyłka kurierska realizowana przez DPD

6. Dostawa przez kuriera realizowana jest na terenie Polski i Europy.

7. Czas dostawy zależy od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy Produktów.

8. Doręczenie przesyłek przez kuriera odbywa się w dniach roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), na podany przez Kupującego adres. Dostawa jest realizowana w godzinach roboczych (standardowo 8-18).

9. Odbiorca przesyłki powinien przy odbiorze, w obecności kuriera dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń (tj. wgniecenia, złamania, rozerwania lub inne), odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki wezwać kuriera w ciągu 7 dni od jej odebrania w celu sporządzenia protokołu szkody oraz poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.

10. Odbiór osobisty w Siedzibie Firmy możliwy jest w dniach i godzinach pracy biura, najpóźniej w ciągu 3 dni, od momentu wysłania informacji na adres e-mail Kupującego o przygotowaniu zamówienia do odbioru. W przypadku nieodebrania Produktów we wskazanym terminie, sprzedający może odstąpić od Umowy informując o tym Kupującego poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

11. Odbiorca zamówienia w Siedzibie Firmy powinien okazać potwierdzenie zamówienia, otrzymanego drogą mailową.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny (z wyjątkiem towarów wyłączonych z tego prawa, wymienionych w punkcie 2 poniżej) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przez klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument może skierować je na adres: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz i wysyłając e-mail na adres: roltex@cil.pl P.W. ROLTEX prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

4. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7. P.W. ROLTEX zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru od Konsumenta , zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez P.W. ROLTEX sposobu dostarczenia Towaru. P.W. ROLTEX dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedający zwraca kwotę równą : Cenie za wszystkie Produkty w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w całości, lub równowartość zwracanych produktów w przypadku, w którym Kupujący odstępuje od umowy w części.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do P.W. ROLTEX e-mailowo na adres roltex@cil.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”, bądź dzwoniąc pod numer : 600979433, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1. P.W. ROLTEX jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu P.W. ROLTEX lub konkretnych form płatności przez sklep oferowanych, dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów P.W. ROLTEX może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych (np. ogólnopolskiej bazy informacji o adresach pocztowych KRAP).

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność P.W. ROLTEX z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności P.W. ROLTEX w stosunku do Konsumentów. P.W. ROLTEX w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Nabywca może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Nabywca traci uprawnienia przewidziane w ustępie 3, jeżeli przed upływem 14 dni od dnia otrzymania towaru i stwierdzenia niezgodności, nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wskazanego w ustępie 4, wystarczy wysłanie pisemnego zawiadomienia przed jego upływem, na adres mailowy sklepu: roltex@cil.pl lub pisemnie na adres P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo.

5. P.W. ROLTEX może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: roltex@cil.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo, z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc pod numer 600979433, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do P.W. ROLTEX na podany poniżej adres na koszt P.W. ROLTEX wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru P.W. ROLTEX zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na adres: P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo, z dopiskiem „Dział Reklamacji”.

8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez P.W. ROLTEX reklamacji (zwracanego towaru), o wyniku rozpatrzenia której Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, podany przez Klienta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych kupujących jest P.W. ROLTEX Michał Romanowski Drożyska Wielkie 33a 77-424 Zakrzewo

2. P.W. ROLTEX przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji zamówień lub innych celach na które kupujący wyraził zgodę. Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu P.W. ROLTEX, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

2. P.W. ROLTEX zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu P.W. ROLTEX; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie https://roltex.info.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu P.W. ROLTEX https://roltex.info.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a P.W. ROLTEX, będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.